Algemene Voorwaarden

Troeven is een geautomatiseerd spaarprogramma. Het stelt burgers in staat om met een spaarpas/Troefkaart of een andere door de franchisenemer geaccepteerde drager, Troeven-punten te sparen en/of te verzilveren bij lokale ondernemers en sociale organisaties. Het Troeven spaarprogramma wordt uitgevoerd door time2care cvba. Time2care cvba is verantwoordelijk voor het toezicht op en beheer van de spaarpunten en geldstromen naar deelnemers, verenigingen en consumenten. De algemene consumenten voorwaarden bieden duidelijkheid over de wederzijdse rechten en plichten. Deze rechten en plichten gelden voor alle betrokken partijen en iedere spaarder die deelneemt.

DEFINITIES

 • Troeven: de eenheid waarin het spaartegoed voor zowel de spaarder als de deelnemer wordt uitgedrukt. Tevens de naam van het spaarprogramma.
 • Spaarder: burger die Troeven spaart.
 • Franchisegever: time2care, een coöperatieve onderneming gevestigd in Turnhout, verantwoordelijk voor de geautomatiseerde verwerking en administratieve afhandeling van de Troeven-transacties.
 • Franchisenemer: organisatie(s) die, gebruikmakend van de kennis, automatisering en marketing van de franchisegever, op zelfstandige wijze invulling geeft aan het spaarprogramma Troeven in het eigen werkgebied
 • Werkgebied: de regio waarin de franchisenemer zijn reguliere werkzaamheden uitvoert, te weten de stadsregio Turnhout en omgeving. 
 • Deelnemer: ondernemer/winkel, vereniging of een sociale instelling die deelneemt aan het spaarprogramma, middels het verstrekken en ontvangen van Troeven op basis van zelf bepaalde en met de franchisegever afgestemd kader
 • Geaccepteerd: aanvaard en goedgekeurd door zowel franchisegever als franchisenemer.
 • Spaarprogramma: het spaarprogramma waarbij spaarders Troeven kunnen ontvangen van of uitgeven bij deelnemers.
 • Troefkaart: de door of namens franchisegever, franchisenemer of deelnemer aan de spaarder verstrekte spaarpas of andere geaccepteerde drager waarmee deelgenomen kan worden aan het Troeven-spaarprogramma.
 • Terminal: een automaat waarop de software is geïnstalleerd om Troeven-transacties tot stand te brengen.
 • Troeven-transactie: de transacties via aankopen of een dienst voor een sociale instelling waarbij de deelnemer Troeven verstrekt aan de spaarder of waarbij de spaarder Troeven verzilvert bij deelnemers of andere geaccepteerde aankooppunten waarbij spaarder direct betaalt met Troeven.
 • Troeven-account: de rekening waarop de door spaarders gespaarde Troeven geregistreerd worden. Deze Troeven kan spaarder naar eigen inzicht verzilveren bij deelnemers.
 • Time2care cvba: verantwoordelijk voor het toezicht op en beheer van de spaarpunten en geldstromen.

SPAARPROGRAMMA

De spaarder is in het bezit van een Troefkaart. De Troefkaart is alleen geldig in de gemeenten waar het spaarprogramma actief is en de spaarder kan met de Troefkaart alleen terecht bij de deelnemers aan het spaarprogramma. Er kan op verschillende manieren worden gespaard. Eerst en vooral ontvangen spaarders Troeven wanneer zij hulp aanbieden bij één van de deelnemende sociale instellingen. De verdiende Troeven kunnen gespaard worden voor een goed doel of verzilverd bij één van de aangesloten winkels of culturele organisaties (zie Waar sparen). Daarnaast sluiten wij winkels aan waar je ook Troeven kan sparen bij een aankoop. De deelnemers hebben te allen tijde de mogelijkheid bepaalde producten of diensten uit te sluiten van het spaarprogramma. Bij het retourneren van producten kunnen toegekende punten weer in mindering worden gebracht. Van elke 10 Troeven die men spaart bij een winkel, worden 6 Troeven op de Troeven-account geregistreerd en 4 Troeven automatisch gereserveerd voor een sociaal doel naar keuze. Er vinden in beide gevallen Troeven-transacties plaats.

DEELNAME

Iedere burgers kan deelnemen aan het Troeven-spaarprogramma. De Troefkaart of andere drager kan op diverse manieren worden verkregen. Dit hangt af van afspraken die per gemeente gemaakt zijn. Waar en hoe de Troefkaart of andere drager per gemeente verstrekt wordt, is te zien via www.troeven.be of via de lokale media en aangesloten deelnemers.

REGISTREREN TROEFKAART

Spaarder dient de Troefkaart te registreren. Alleen na registratie kan het 40% spaardeel via aankopen worden toegekend aan een zelf gekozen spaardoel. Door registratie gaat de spaarder automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Alleen de spaarder zelf mag de pas registreren en is zelf ten volle verantwoordelijk voor de correcte registratie van zijn gegevens. Franchisegever, noch franchisenemer, noch deelnemers kunnen in dit verband verantwoordelijk worden gesteld voor enigerlei schade.

DIEFSTAL OF VERLIES VAN TROEFKAART

Bij verlies of diefstal dient de spaarder dit zo snel mogelijk te melden via het formulier ‘Pas verloren of defect’, zoals gepubliceerd op www.troeven.be. De pas wordt dan zo snel mogelijk geblokkeerd. De spaarder ontvangt, na het indienen van het formulier ‘Pas verloren of defect’, automatisch een nieuwe pas. De kosten van deze nieuwe pas bedragen € 6,00 inclusief verzendkosten en zijn voor rekening van de spaarder.
Eventueel verloren of gestolen tegoed voorafgaand aan de blokkering, moet als verloren worden beschouwd. Spaarder kan hiervan aangifte doen bij de politie.
Als de spaarpas defect is of door technische problemen niet meer kan worden gebruikt, meldt spaarder dit via het formulier ‘Pas verloren of defect’, zoals gepubliceerd op www.troeven.be. Zodra de melding ontvangen is, neemt franchisegever contact op met spaarder om het probleem te verhelpen.

GEBRUIKSKOSTEN TROEFKAART

De gebruikskosten van de Troefkaart bedragen jaarlijks € 6,00. Het is mogelijk dat spaarders hun pas en daarmee de gebruikskosten van het eerste jaar, van een deelnemer of vereniging cadeau krijgen. De gebruikskosten moeten de eerste keer via een automatische incasso worden voldaan. Voor het jaarlijks gebruik van de pas wordt in de daaropvolgende jaren hetzelfde bedrag in Troeven (100) afgeboekt van de gespaarde Troeven die op de spaarpas staan. Dit is alleen mogelijk als het saldo op de pas toereikend is. Als er onvoldoende Troeven op de spaarpas staan, worden de gebruikskosten geïncasseerd zodra in het daaropvolgende jaar het saldo op de spaarpas hoger of gelijk is aan 100 Troeven. Zolang de gebruikskosten niet kunnen worden afgeschreven, kan de spaarder geen Troeven verzilveren. Spaarder ontvangt geen rekening ter incassering van de gebruikskosten en gebruikskosten worden ook niet afgeschreven van een bankrekening.

GEEN OVERDRACHT OP ANDERE ACCOUNT

Gespaarde Troeven kunnen door de spaarder niet overgezet worden op een andere account. De spaarder is wel in de mogelijkheid om (een deel van) de gespaarde Troeven te schenken aan een andere spaarder of een goed doel.

HERKENBAARHEID DEELNEMER

Deelnemers zijn ter plaatse te herkennen aan de Troeven raam- of deursticker. Verder is er op www.troeven.be een overzicht beschikbaar van deelnemers per gemeente. Ook staat op de Troeven website een overzicht van de spaardoelen.

VERZILVEREN TROEVEN

De gespaarde Troeven op het Troeven account kunnen worden gebruikt voor de aanschaf van producten of diensten bij de deelnemende winkels of sociale instellingen. Tijdens deze Troeven-transactie worden Troeven van de Troeven-account afgeboekt. Troeven zijn niet inwisselbaar voor geld.

SPAARSALDO INZIEN

Spaarder heeft de mogelijkheid om via www.troeven.be met een unieke inlogcode het saldo van gespaarde Troeven in te zien. 

MAATSCHAPPELIJKE SPAARDOELEN

40% van de via een aankoop gespaarde Troeven wordt gereserveerd voor een maatschappelijk doel per gemeente, dat binnen kaders van leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie door spaarder dient te worden gekozen. Er is jaarlijks per gemeente een algemeen spaardoel en er zijn spaardoelen die door deelnemers aan Troeven kunnen worden ingediend. Acceptatie van deze spaardoelen is ter beoordeling aan de franchisenemer, die de spaardoelen toetst aan de gestelde voorwaarden. Alle spaardoelen dienen een maatschappelijk nut in de eigen gemeente.

Van alle 10 bij winkels gespaarde Troeven gaan 4 Troeven naar het maatschappelijke spaardoel.  Tijdens het registreren van de pas via www.troeven.be moet de spaarder aangeven voor welk doel hij wil sparen. Via dezelfde websites heeft de spaarder te allen tijde de mogelijkheid om de keuze voor een bepaald doel te wijzigen. De gespaarde Troeven voor een doel blijven altijd gehandhaafd. Sparen voor een doel met terugwerkende kracht is derhalve niet mogelijk, meenemen van reeds gespaarde Troeven naar een nieuw doel evenmin. Indien spaarder zelf geen keuze maakt voor een spaardoel, komen de gespaarde Troeven ten gunste van het algemene spaardoel dat vastgesteld wordt.

KOSTEN VOOR DEELNEMERS AAN TROEVEN

Deelnemerde winkels en sociale instellingen betalen naast een abonnementskost, 25% kosten voor administratieve en organisatorische doeleinden op de Troeventransacties bij waardering voor hulp of een aankoop en op de Troeventransacties bij verzilvering van de gespaarde Troeven. 

BEËINDIGING DEELNAME VAN DE SPAARDER

De spaarder heeft de mogelijkheid om op elk moment te stoppen met het sparen van Troeven. De spaarder kan dit aangeven via www.troeven.be. Per ingangsdatum van de opzegging wordt de pas geblokkeerd. Tegelijkertijd vervallen alle rechten van de spaarder. Alle niet-verzilverde Troeven vloeien terug in het spaarprogramma.
Als de spaarder onvolledige of onjuiste informatie doorgeeft aan deelnemer, franchisegever of franchisenemer zijn franchisegever en franchisenemer onder voorbehoud van al hun rechten, bevoegd om de deelname van de spaarder aan het spaarprogramma meteen te beëindigen. Gespaarde Troeven vloeien direct terug in het spaarprogramma. Dit geldt ook als de spaarder zich niet houdt aan deze voorwaarden of iets doet of nalaat waardoor schade ontstaat of kan ontstaan voor franchisegever, franchisenemer of deelnemer.

NIET-VERZILVERDE TROEVEN

Niet-verzilverde Troeven ontstaan als de spaarder zelf opzegt en diens gespaarde Troeven niet verzilverd heeft, alsmede bij beëindiging van het spaarprogramma door franchisegever of franchisenemer. Bij beëindiging van het spaarprogramma door franchisegever of franchisenemer ontvangen spaarders hiervan per e-mail bericht. Zij krijgen daarna twee maanden de gelegenheid om gespaarde Troeven te verzilveren. De niet-verzilverde Troeven vloeien terug in het spaarprogramma of vervallen aan de franchisenemer.
Indien een spaarder gedurende twee jaar de Troefkaart niet gebruikt, vloeien de niet-verzilverde Troeven automatisch terug in het spaarprogramma. Deelnemer machtigt voor zover nodig het Troeven consortium onvoorwaardelijk en onherroepelijk om laatst gemelde bedrag, indien niet opgeëist binnen de daarvoor geldende termijn, over te boeken naar franchisenemer.

NIET-ACTIEVE PAS

Indien een spaarder gedurende twee jaar achtereen niet actief is met de pas, dat wil zeggen dat de pas niet gebruikt wordt om Troeven te sparen dan wel Troeven te verzilveren, dan wordt de pas geblokkeerd. Spaarders ontvangen hierover voorafgaand aan de blokkering per e-mail bericht. Het saldo, met aftrek van de gerechtigde jaarbijdrage, zal aansluitend aan deze e-mail gedurende twee maanden ter beschikking worden gesteld. Mocht het saldo gedurende deze twee maanden niet worden aangesproken, dan vloeit het terug in het spaarprogramma.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Franchisegever, franchisenemer en deelnemers zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeautoriseerd gebruik van de spaarpas en de gevolgen die voortvloeien uit diefstal van de spaarpas. Franchisenemer erkent evenmin aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door de maatschappelijke spaardoelen en/of de besteding door dit spaardoel van de gelden die zij ontvangen uit het spaarprogramma. Franchisegever en franchisenemer zijn geen partij bij een verkooptransactie tussen deelnemer en spaarder.

REGISTRATIE VAN SPAARDERSGEGEVENS

In de databank zijn spaardergegevens geregistreerd zoals door spaarder zelf bij registratie ingevuld. Gegevens in de databank worden door franchisegever gebruikt om deelnemers en spaarders gericht te kunnen informeren ten aanzien van het spaarprogramma en over met voorgaande partijen verband houdende (aanbiedingen ten aanzien van) producten en diensten. Deelnemers hebben slechts toegang tot naam- en adresgegevens van spaarders die bij de desbetreffende deelnemers een transactie hebben gedaan. Er werd aangifte gedaan van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer VZW.

CORRECTIES

Als franchisegever merkt of zeer aannemelijk acht dat er foutieve handelingen of vergissingen zijn gemaakt met het bij- of afboeken van Troeven, heeft franchisegever de mogelijkheid dit te corrigeren. De spaarder is dan verplicht eventueel ten onrechte ontvangen Troeven af te laten boeken. Er vindt tevens een correctie plaats op de voor het spaardoel van betrokken spaarder gereserveerde Troeven. Franchisegever dient hierover wel vooraf in contact te treden met spaarder in kwestie. Dit gebeurt via e-mail. Franchisegever is gezien het bovenstaande altijd gerechtigd aankoopbonnen op te vragen bij de spaarder om het saldo op juistheid te controleren. Behoudens tegenbewijs is de boekhouding van franchisegever bindend.

UITVOERING EN BEHEER VAN HET SPAARPROGRAMMA

Franchisegever is verantwoordelijk voor de uitvoering van het spaarprogramma. Dit houdt in dat franchisegever zich zal bezighouden met het goed laten verlopen van het spaarprogramma en dat alle vooraf gemaakte afspraken, zoals die in de algemene voorwaarden genoemd, op een juiste wijze nagekomen worden. Time2care is verantwoordelijk voor het toezicht en beheer op de punten en geldstromen naar deelnemers.

WIJZIGINGEN

Franchisegever en franchisenemer behouden zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Spaarder dient zich via www.troeven.be zelf op de hoogte te stellen van eventuele veranderingen in bestaande afspraken. Nadere reglementen maken onlosmakelijk na vaststelling en publicatie deel uit van deze algemene voorwaarden. Franchisegever, franchisenemer en deelnemer behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen ten aanzien van het uitsluiten of toevoegen van producten of diensten aan het spaarprogramma.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Geschillen over het spaarprogramma tussen spaarder en deelnemer kunnen door de spaarder of de deelnemer worden doorgegeven aan franchisegever. Dit dient te gebeuren via [email protected] Franchisegever zal dan hoor en wederhoor toepassen tussen deelnemer en spaarder en een bindende beslissing nemen. Zowel spaarder als deelnemer accepteren deze beslissing en leven hem na.
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil tussen betrokken partijen en tussen partijen onderling wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank indien beslissingen door franchisegever alsnog niet worden geaccepteerd, tenzij bij dreiging daarvan partijen alsnog arbitrage of bindend advies overeenkomen.

DIGITALE COMMUNICATIE

Indien de spaarder verzuimt zijn e-mailadres in te vullen tijdens de registratie of een inactief e-mailadres gebruikt, hebben franchisegever en franchisenemer niet de mogelijkheid spaarder op de hoogte te stellen van voor hem relevante en noodzakelijke informatie. Franchisegever en franchisenemer behouden zich het recht voor om uitsluitend via e-mail te communiceren. De spaarder is zelf verantwoordelijk voor het correct houden van zijn contactgegevens zoals die in het spaarprogramma bekend zijn en zorgt voor tijdige wijziging daarvan via www.troeven.be. Franchisegever en franchisenemer erkennen derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade op enigerlei wijze die voortvloeit uit incorrecte contactgegevens van spaarders. Spaarder dient zich zelf op de hoogte te stellen van de algemene consumenten voorwaarden. Door deelname aan het spaarprogramma gaat de spaarder automatisch akkoord met deze algemene consumenten voorwaarden.

 

Download hier de Algemene Voorwaarden: 

Algemene Voorwaarden - Troeven (86,4 KB)