Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TROEVEN

 

Versie 31-05-2016

 

Inleiding

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op het Troeven spaarprogramma (hierna ook te noemen: ‘Troeven of spaarprogramma’). De coöperatieve vennootschap time2care. gevestigd te 2300 Turnhout, Campus Blairon 714 is eigenaar van het merk Troeven, onder welke naam In België het spaarprogramma wordt uitgerold en geïmplementeerd. Time2care (hierna te noemen: ‘franchisenemer’) zorgt voor de uitvoering van het spaarprogramma. Het toezicht en het beheer van de punten wordt gedaan door time2care cvba in samenspraak met de partners in het Troeven-project. In  een tweede fase wordt een aparte Vereniging Troeven Provincie Antwerpen opgericht die het toezicht op en beheer van de spaarpunten en geldstromen zal overnemen. Derhalve zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing tussen de franchisenemer en deelnemers aan het spaarprogramma, tenzij van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Troeven stelt deelnemers van het spaarprogramma in staat om punten te sparen en te besteden binnen de community te bepalen door franchisenemer.
 3. De deelnemer bevestigt deze algemene voorwaarden te aanvaarden. De deelnemer van de spaarkaart bevestigt eveneens door gebruik van de spaarkaart deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Door deelname – en gebruik – verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en gaat akkoord met de toepassing ervan op de overeenkomst inzake het spaarprogramma tussen de deelnemer en franchisenemer.
 4. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen worden gepubliceerd op www.troeven.be. Deelnemers worden geacht geregeld zelf de website te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Ook op andere wijze zal franchisenemer zich ervoor inspannen deelnemers van wijzigingen op de hoogte te stellen.
 5. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schrifte­lijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrek­king hebben. In geval de informatie op de website www.troeven.be strijdig is met de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden, dan prevaleren onderhavige algemene voorwaarden.

Definities

 • Punten: de eenheid (€ 0,01) waarin het spaartegoed voor de deelnemer wordt uitgedrukt.
 • Troeven: de naam van het spaarprogramma.
 • Franchisegever: de cvba time2care.. Eigenaar van het merk Troeven.
 • Franchisenemer/exploitatie-maatschappij: een zelfstandige onderneming, welke op zelfstandige wijze invulling geeft aan het spaarprogramma binnen het eigen werkgebied dan wel werkgebieden en binnen de voorwaarden zoals deze zijn overeengekomen met franchisegever.
 • Werkgebied/community: de regio waarin de franchisenemer zijn reguliere werkzaamheden uitvoert.
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die deelneemt aan het spaarprogramma. Er zijn vier type deelnemers aan het spaarprogramma, te weten Spaarders, Instellingen, Winkeliers en Spaardoelen.
 • Spaarders: Spaarders is de verzamelnaam voor alle particulieren die deelnemen aan het spaarprogramma. Spaarders zijn de eindgebruiker.
 • Instellingen: alle grote organisaties met een maatschappelijke sleutelfunctie in buurten, dorpen en steden, zoals – doch niet beperkt tot – gemeenten, sociale huisvestingsmaatschappijen, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en scholen die deelnemen aan het spaarprogramma.
 • Winkeliers: KMO’ers, commerciële partijen. Behalve winkels, wordt ook onder het begrip Winkeliers – doch niet uitsluitend beperkt tot – bioscopen, musea, zwembaden of andere ondernemingen verstaan.
 • Spaardoelen: Alle verenigingen, stichtingen en clubs die deelnemen aan het spaarprogramma.
 • Spaarprogramma: het spaarprogramma waarbij deelnemers Punten kunnen ontvangen van of uitgeven bij andere deelnemers.
 • Spaarpas of Spaarkaart: de door of namens franchisenemer (oftewel deelnemers) aan de Spaarder of Spaardoel verstrekte spaarkaart of andere geaccepteerde drager, die gekoppeld is aan het persoonlijke account van de Spaarder of het Spaardoel en waarmee transacties met Punten gedaan kunnen worden. Alle rechten met betrekking tot de spaarkaart zijn eigendom van franchisenemer dan wel franchisegever.
 • Terminal: een automaat waarop de Troeven software is geïnstalleerd die door Winkeliers, Spaardoelen en Instellingen wordt gebruikt om Punten-transacties tot stand te brengen en spaarkaarten te activeren.
 • Transactie: actie waarbij deelnemer Punten verstrekt aan of ontvangt van andere deelnemer of de franchisenemer..
 • Account: de persoonlijke rekening van de deelnemer waarop Punten en persoonsgegevens geregistreerd worden.

Artikel 1: Algemeen – Spaarprogramma

Als deelnemer aan het spaarprogramma kunnen deelnemers Punten ontvangen van of uitgeven bij andere deelnemers. Deelnemers aan het spaarprogramma zijn Spaarders, Instellingen, Winkeliers en Spaardoelen.

Artikel 2: Deelname en registratie

 1. Iedere particulier kan als Spaarder deelnemen aan het spaarprogramma. Wanneer een particulier een spaarkaart aanvraagt bij een Winkelier, Instelling of ander Spaardoel of een account registreert via www.troeven.be, wordt hij als Spaarder deelnemer van het spaarprogramma. Instellingen, Winkeliers en Spaardoelen worden aangemerkt als deelnemer vanaf het moment dat zij een contractuele relatie aangaan met franchisenemer, voor de duur van het contract.
 2. De spaarkaart of andere drager kan op diverse manieren worden verkregen. Dit hangt af van afspraken die per franchisenemer gemaakt zijn. Waar en hoe de spaarkaart of  andere drager per franchisenemer verstrekt wordt is te zien via de aangesloten deelnemers en/of desbetreffende franchisenemer.
 3. De Spaarder mag alleen voor zichzelf een account aanmaken. De Spaarder respectievelijk het Spaardoel mag alleen voor zichzelf een spaarkaart aanvragen. Wel kunnen Spaarders of Spaardoelen meerdere spaarkaarten aanvragen, waarbij een ‘fair use policy’ geldt. Spaarder of Spaardoel is zelf ten volle verantwoordelijk voor de correcte registratie van zijn gegevens en het gebruik van zijn account en spaarkaart. Franchisegever, noch franchisenemer, noch andere deelnemers kunnen in dit verband aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade.
 4. De inloggegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en mag de deelnemer niet verstrekken aan derden. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor ieder misbruik dat gemaakt wordt van het persoonlijke account.
 5. Deelnemer kan alleen Punten uitgeven en ontvangen van deelnemers uit dezelfde community. Instellingen zijn hierop een uitzondering. Zij kunnen Punten innemen van Spaarders uit andere communities en uitgeven aan Spaarders uit andere communities.
 6. Franchisegever en franchisenemer behouden zich het recht voor om uitsluitend via e-mail te communiceren. De Spaarder is zelf verantwoordelijk voor het correct houden van zijn contactgegevens zoals die in het spaarprogramma bekend zijn en zorgt voor tijdige wijziging daarvan via www.troeven.be.
 7. Indien Spaarder verzuimt om een e-mailadres in te vullen tijdens de registratie of een inactief e-mailadres gebruikt, hebben franchisegever en –nemer niet de mogelijkheid om Spaarder op de hoogte te stellen van voor hem relevante en noodzakelijke informatie.

Artikel 3: Diefstal, verlies of sprake van defecte spaarkaart

 1. In geval van diefstal of verlies van de spaarkaart dient de Spaarder zo snel mogelijk zijn spaarkaart te blokkeren door in te loggen op www.troeven.be of te bellen met het algemene nummer van franchisenemer. De spaarkaart wordt dan zo snel mogelijk geblokkeerd. Bij verlies of diefstal is Spaarder zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn of haar spaarkaart tot dat de pas geblokkeerd wordt. Zodra de spaarkaart is geblokkeerd kan deze niet meer gebruikt worden en dient er een nieuwe pas aangevraagd te worden bij één van de Winkeliers, Instellingen of Spaardoelen of door in te loggen op www.troeven.be
 2. In geval van diefstal of verlies kan Spaarder hiervan aangifte bij de politie doen.
 3. Als de spaarkaart defect is, bijvoorbeeld door technische problemen niet meer gebruikt kan worden, dan dient Spaarder zijn kaart te blokkeren en een nieuwe aan te vragen.

Artikel 4: Herkenbaarheid deelnemer

 1. Op de website www.troeven.be staat een overzicht van alle deelnemende Winkeliers, Spaardoelen en Instellingen. Voorts zal franchisenemer zelf nadere invulling geven op welke wijze deelnemers herkenbaar zijn.

Artikel 5: Spaarsaldo inzien

 1. Deelnemers kunnen hun spaarsaldo inzien door met hun unieke persoonlijke inloggevens in te loggen op www.troeven.be. Spaarders kunnen tevens hun saldo opvragen bij Winkeliers, Spaardoelen en Instellingen die over een terminal beschikken.

Artikel 6: Deelnemers

Hieronder zal toegelicht worden per deelnemer wat de Punten betekenen, waarbij een restrictieve uitleg geldt.

Spaarders

Verrekenen van Punten

 1. Spaarders kunnen geen Punten kopen.
 2. Spaarders kunnen geen eurovergoeding krijgen door Punten te verkopen aan franchisegever of franchisenemer.

Ontvangen en uitgeven van Punten

 1. Spaarders worden tevens gewaardeerd met Punten door aangesloten Instellingen door te participeren als ‘actieve burger’ in vrijwilligersactiviteiten, mantelzorg etc. 80% van de ontvangen Punten gaat naar het account van de Spaarder en 20% van de Punten gaat naar het account van een Spaardoel naar keuze van de Spaarder, tenzij Spaarder geen keuze heeft gemaakt. In dat geval zal 20% van de ontvangen Punten toekomen aan een standaard Spaardoel te bepalen door franchisenemer. Wanneer het door Spaarder gekozen Spaardoel is opgehouden Spaardoel te zijn, zal Spaarder dientengevolge sparen voor het standaard Spaardoel te bepalen door franchisenemer totdat de Spaarder een nieuw Spaardoel kiest.
 2. Spaarders worden tevens gewaardeerd met Punten door Spaardoelen wanneer ze vrijwilligerswerk voor hen doen. Wederom gaat 80% van de ontvangen Punten naar Spaarder/vrijwilliger en 20% naar een Spaardoel van zijn of haar keuze, mits dat door Spaarder kenbaar is gemaakt.
 3. Spaarders kunnen Punten sparen door vriendendiensten of burenhulp te verlenen aan andere Spaarder(s), in welk geval er geen Punten worden afgeroomd voor een Spaardoel.
 4. Spaarders kunnen te allen tijde Punten verzilveren bij alle Winkeliers voor een korting op het aankoopbedrag. Tegen inlevering van elke Punt ontvangen zij €0,01 korting. Hierbij geldt de restrictie dat Spaarder niet meer punten kan verzilveren bij een Winkelier dan de waarde van het aankoopbedrag. Punten zijn namelijk niet inwisselbaar voor geld.
 5. Spaarders kunnen Punten uitgeven bij Instellingen indien betreffende Instellingen ervoor gekozen hebben Punten in te nemen.
 6. Spaarders kunnen Punten die op hun eigen account staan schenken aan een Spaardoel.

Instellingen

Verrekenen van Punten

 1. Instellingen moeten Punten verrekenen met time2care coöp.. Instellingen zijn voor elk aan Spaarder verstrekte Punt €0,0025 verschuldigd aan time2care coöp.
 2.  Instellingen krijgen voor elke van de Spaarder of Spaardoel ingenomen Punt €0,0025 vergoeding van time2care coöp..

Ontvangen en uitgeven van Punten

 1. Instellingen waarderen Spaarders met Punten voor gewenst gedrag en het uitvoeren van activiteiten.
 2. Instellingen kunnen geen Punten uitgeven bij andere Instellingen, Winkeliers of Spaardoelen.
 3. Optioneel kunnen Instellingen Punten van Spaarders innemen. Instellingen kunnen geen Punten innemen van Winkeliers of andere Instellingen.

Winkeliers

Verrekenen van Punten

 1. Winkeliers moeten Punten verrekenen met time2care coöp..

Winkeliers krijgen voor elk van Spaarder of Spaardoel ingenomen Punt €0,0075 vergoeding van time2care coöp. Voor elk ingenomen Punt hebben zij namelijk de betreffende klant €0,01 korting gegeven. De overige 0,0025€ per punt is de bijdrage van de ondernemer.

Ontvangen en uitgeven van Punten

 1. Winkeliers nemen Punten in van Spaarders of Spaardoelen. Daarbij geven zij altijd €0,01 korting per ingenomen Punt op de aankoop.
 2. Winkeliers kunnen het innemen van Punten van een Spaarder of Spaardoel niet weigeren.
 3. Winkeliers kunnen geen Punten innemen van Instellingen of andere Winkeliers.

Spaardoelen

Verrekenen van Punten

 1. Spaardoelen kunnen geen Punten verrekenen met time2care coöp

Ontvangen van Punten

 1. 20% van alle Punten die Spaarders ontvangen van Instellingen gaan naar een door de Spaarder gekozen Spaardoel, tenzij de Spaarder het percentage dat hij spaart, heeft aangepast.  Als de Spaarder geen Spaardoel kiest, gaan de Punten naar het standaard Spaardoel dat is gekozen door de franchisenemer.
 2. Spaarders kunnen er voor kiezen om ook een deel van de resterende Punten (80%) te schenken aan Spaardoelen.
 3. Spaardoelen ontvangen enkel Punten van Spaarders. Zij kunnen geen Punten ontvangen van Winkeliers en Instellingen.
 4. Spaardoelen kunnen te allen tijde Punten verzilveren bij alle Winkeliers voor (een korting op) aankopen. Tegen inlevering van een Punt ontvangen zij €0,01 korting.
 5. Spaardoelen kunnen Punten uitgeven bij Instellingen indien betreffende Instellingen ervoor gekozen hebben Punten in te nemen.
 6. Spaardoelen kunnen Punten aan een Spaarder uitgeven bijvoorbeeld om hen te waarderen voor vrijwilligerswerk.

Artikel 7: Beëindiging deelname van de Spaarder

 1. De Spaarder is te allen tijde gerechtigd zijn deelname aan spaarprogramma te beëindigen. De Spaarder kan dit doen door met zijn persoonlijke inloggegevens in te loggen op www.troeven.be
 2. Per ingangsdatum van de opzegging wordt de spaarkaart geblokkeerd. Tegelijkertijd vervallen alle rechten van de Spaarder. De Punten kunnen dan ook niet meer besteed worden. Alle niet-verzilverde Punten vervallen aan franchisenemer.  De Spaarder kan er derhalve geen aanspraak meer op maken.
 3. Franchisenemer is gerechtigd, onder voorbehoud van alle overige rechten, de inschrijving met Spaarder onmiddellijk te beëindigen en/of het Punten saldo en de daarop bijgeschreven Punten te annuleren in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie aan een deelnemer dan wel franchisenemer of aan franchisegever, als Spaarder in strijd handelt met deze voorwaarden, als Spaarder misbruik maakt van de rechten die hij/zij heeft als deelnemer aan het spaarprogramma, of als Spaarder op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan franchisenemer, franchisegever, of andere deelnemers aan het spaarprogramma. Alle niet-verzilverde Punten vervallen aan franchisenemer. De Spaarder kan er derhalve geen aanspraak meer op maken.
 4. In geval er gedurende een onafgebroken periode van negen maanden geen Punten op het account van Spaarder zijn bij- of afgeschreven en Spaarder daarmee niet actief is, dan ontvangt Spaarder per e-mail bericht dat zijn account drie maanden later gesloten zal worden. Het account zal aansluitend aan deze e-mail gedurende drie maanden nog actief blijven. In geval op het account van Spaarder gedurende deze drie maanden alsnog geen Punten bij- of afgeschreven worden en Spaarder daarmee inactief blijft, dan zal franchisenemer met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving, het account van Spaarder opheffen. Dat houdt in dat het saldo vervalt aan franchisenemer en Spaarder er derhalve geen aanspraak meer op kan maken.
 5. In geval van beëindiging van het spaarprogramma door franchisegever of franchisenemer ontvangen deelnemers hiervan per e-mail bericht. Spaarders en Spaardoelen krijgen daarna twee maanden de gelegenheid om gespaarde Punten te verzilveren. De niet verzilverde Punten vervallen aan time2care coöp.

Artikel 8: Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Franchisegever, franchisenemer en deelnemers erkennen geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van ongeautoriseerd gebruik van de spaarkaart, frauduleus inwisselen van Punten en de gevolgen welke voortvloeien uit diefstal en verlies van de Spaarkaart of anderszins. Evenmin wordt er aansprakelijkheid erkend voor schade welke mogelijk volgt uit het opgeven van incorrecte contactgegevens van Spaarder.
 2. Franchisegever en franchisenemer zijn geen partij bij een transactie tussen deelnemers.

Artikel 9: Registratie van Spaardersgegevens

 1. In de databank zijn Spaardergegevens geregistreerd zoals door Spaarder zelf bij registratie ingevuld. Deelnemers hebben slechts toegang tot naam- en adresgegevens van Spaarders die bij de desbetreffende deelnemers een transactie hebben gedaan. De gegevens zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden.
 2. Gegevens in de databank worden door franchisenemer gebruikt om deelnemers en Spaarders gericht te kunnen informeren ten aanzien van het spaarprogramma en over met voorgaande partijen verband houdende (aanbiedingen ten aanzien van) producten en diensten. Gegevens in de databank worden door franchisenemer verstrekt aan franchisegever, doch enkel voor specifieke doeleinden. De geregistreerde gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het opsporen en voorkomen van fraude.

Artikel 10: Correcties

 1. Als franchisenemer merkt of zeer aannemelijk acht dat er foutieve handelingen of vergissingen zijn gemaakt met het bij- of afboeken van Punten, hebben franchisenemer en franchisegever de mogelijkheid dit te corrigeren. De Spaarder is dan verplicht eventueel ten onrechte ontvangen Punten af te laten boeken. Er vindt tevens een correctie plaats op de voor het Spaardoel van betrokken Spaarder gereserveerde Punten. Franchisenemer zal hierover wel vooraf in contact treden met de Spaarder in kwestie. Het in contact treden zal gebeuren via e-mail of op andere wijze.
 2. Als deelnemer merkt of vermoed dat er foutieve handelingen of vergissingen zijn gemaakt met het bij- of afboeken van Punten, moet deze dit binnen 14 dagen nadat de foutieve transactie heeft plaatsgevonden melden bij franchisenemer. Indien deelnemer niet binnen 14 dagen melding hiervan maakt, kan franchisenemer de foutieve transactie niet onderzoeken noch corrigeren.
 3. Behoudens tegenbewijs is de boekhouding van franchisenemer bindend.

Artikel 11: Wijzigingen

 1. Franchisegever en franchisenemer behouden zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen worden gepubliceerd op www.samendoen.nl. Deelnemers worden geacht geregeld zelf de website te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Ook op andere wijze zal franchisenemer zich ervoor inspannen deelnemers van wijzigingen op de hoogte te stellen. Na wijziging van de algemene voorwaarden gelden alleen de gewijzigde voorwaarden en vervallen de oude. Indien men het niet eens is met de wijziging, kan men besluiten om de deelname aan het spaarprogramma te beëindigen op de wijze zoals hiervoor onder beëindiging deelname is omschreven.
 2. Franchisegever, franchisenemer en deelnemers behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen ten aanzien van het uitsluiten of toevoegen van producten of diensten aan het spaarprogramma.

Artikel 12: Toepasselijk recht

 1. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands recht is op het spaarprogramma en deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Voor de interpretatie c.q. uitleg van deze voorwaar­den is slechts de Nederlandse tekst authentiek c.q. leidend.

 

Download hier de Algemene Voorwaarden: 

Algemene Voorwaarden - Troeven (149,5 KB)